مزایای استفاده از سمعك دو گوشی

 • فهم بهتر گفتار
 • فهم گفتار در محیط های پر سر و صدا
 • توانایی جهت یابی صدا
 • كیفیت صدای بهتر
 • صاف كننده كیفیت صدا
 • محدوده وسیع شنیداری
 • تشخیص بهتر صدا
 • حفظ قابلیت شنوایی
 • خستگی پذیری كمتر در استفاده كنندگان
 • احساس شنوایی متعادل
 • احساس راحتی بیشتر در معرض صداهای بلند
 • كاهش فیدبك صدا با پایین آوردن ولوم كنترل
 • پوشش وزوز
 • خریداران ترجیح می دهند زمانیكه می توانند ، از هر دو گوش استفاده كنند .
 • رضایتمندی بیشتر